In deze privacy policy wordt verstaan onder:

 1. Trafficshare B.V.: de exploitant van de website waarop deze privacy policy aan bezoekers en gebruikers daarvan wordtaangeboden, verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)(Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016), gevestigd te Den Haag,ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 70108420.
 2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waaronderonder meer begrepen kunnen zijn, (gebruikers)namen, e-mail- en IP-adressen, telefoonnummers, alsmede(profiel)foto’s en persoonlijke beschrijvingen van de gebruikers van de website.
 3. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot`persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm vanterbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen ofvernietigen van gegevens.
 4. Website: de website als bedoeld onder punt 1.

Trafficshare B.V. respecteert de privacy alle bezoekers en gebruikers van de website. Trafficshare B.V. acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Trafficshare B.V. zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de AVG.

Deze privacy policy geldt niet voor websites van derden waarnaar op de website wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Trafficshare B.V. Die websites worden niet onder verantwoordelijkheid van Trafficshare B.V. geëxploiteerd.

Trafficshare B.V. verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Trafficshare B.V., zoals bij:

 • Uw registratie op de website;
 • Het inloggen op de website;
 • De aanschaf van credits op de website;
 • Uw gebruik van de website in het kader van een tussen u en Trafficshare B.V., aan de hand van uw registratie op de website, tot stand gekomen overeenkomst;
 • Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website.

Uw persoonsgegevens worden door Trafficshare B.V. verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

 • Om uitvoering te geven aan een door u ingediend contactverzoek, een tussen u en Trafficshare B.V. gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw registratie op de website.

Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Trafficshare B.V. gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u zich op de website registreert of middels de website credits aanschaft, worden de door u bij de registratie c.q. bestelling opgegeven persoonsgegevens gebruikt om uw registratieaanvraag te kunnen behandelen dan wel de vervolgens tot stand gekomen overeenkomst tot gebruik van de website c.q. de bestelling te kunnen uitvoeren.

Primair worden uw persoonsgegevens door Trafficshare B.V. dus verwerkt om overeenkomsten met u te sluiten en uit te voeren, waaronder onder meer begrepen het openbaren van uw profiel op de website, het effectueren van uw betaalopdrachten, het versturen van accountnotificaties en het oplossen van eventuele geschillen tussen gebruikers van de website. Geregistreerde gebruikers van de website kunnen onderling e-mailberichten versturen via een beveiligde webomgeving. Trafficshare B.V. zal deze berichten nimmer ter beschikking stellen van derden voor wie deze berichten niet zijn bestemd. Bovendien zal Trafficshare B.V. alle noodzakelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat deze berichten onbedoeld terecht komen bij onbevoegde derden. Medewerkers werkzaam voor Trafficshare B.V. kunnen de door u verstuurde berichten en het door u aangemaakte profiel wel controleren in daarvoor aanleiding is ter beoordeling van de rechtmatigheid van het profiel en geoorloofdheid van communicatie tussen gebruikers. Voor deze medewerkers zijn evenwel afgeschermd uw e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres.

Profielen van gebruikers van de website zijn zichtbaar voor niet-geregistreerde bezoekers van de website. Deze bezoekers kunnen echter geen berichten aan gebruikers versturen. Trafficshare B.V. neemt deel aan een netwerk van meerdere websites die wat betreft de daarop door gebruikers geplaatste profielen, onderling met elkaar synchroniseren of anderszins profielen met elkaar uitwisselen. Trafficshare B.V. exploiteert in dat kader een affiliatieprogramma waarbij websites van derden middels bepaalde scripts profielen op de website van Trafficshare B.V. kunnen weergeven en profielen op de website weergegeven kunnen worden op websites van derden. Uw profiel op de website kan aldus tevens worden getoond op andere websites en voor zover in verband met het affiliatieprogramma relevant, kunnen uw persoonsgegevens met de affiliatiepartners van Trafficshare B.V. worden gedeeld. Door deze privacy policy uitdrukkelijk te aanvaarden, stemt u in met deze wijze van verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw profiel op de website te allen tijde verwijderen waardoor uw profiel eveneens niet langer wordt weergegeven op andere websites die onderdeel van het bedoelde netwerk uitmaken.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Trafficshare B.V. gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Trafficshare B.V. gecontracteerde betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website, alsook de zogenoemdewerk-B.V.’s verbonden aan Trafficshare B.V.

Voorts kan Trafficshare B.V. uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen, nieuwe diensten van Trafficshare B.V. of nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Trafficshare B.V. Indien u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, kunt u zich op de in deze berichten voorgeschreven wijze voor de verdere ontvangst daarvan uitschrijven.

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Trafficshare B.V.
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Trafficshare B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarderwegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen fraudebestrijding en het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Trafficshare B.V. of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Trafficshare B.V., om de website en e-mailvoorzieningen van Trafficshare B.V. te kunnen exploiteren.

Trafficshare B.V. zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Trafficshare B.V. vallen, evenals door Trafficshare B.V. ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Trafficshare B.V. slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Trafficshare B.V. verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een externe dienstverlener van Trafficshare B.V. daar gevestigd is, bijvoorbeeld ter zake het gebruik van bepaalde tooling op de website. Wanneer hiervan sprake is, draagt Trafficshare B.V. er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Trafficshare B.V. zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Wanneer u de website bezoekt, kan Trafficshare B.V. de volgende gegevens automatisch verzamelen: uw IP-adres, inloggegevens, locatiegegevens en tijdstippen en lengte van de bezoeken aan de website en interactie met bepaalde pagina's. Trafficshare B.V. verzamelt automatisch gegevens door het gebruik van verschillende technieken, waaronder cookies en vergelijkbare technieken, waarop hieronder verder wordt ingegaan.

Cookies en vergelijkbare technieken die Trafficshare B.V. gebruikt

Trafficshare B.V. gebruikt functionele, analytische cookies, social media cookies en vergelijkbare technieken, zoals Google Webmaster Tools, Google Analytics, Alexa Certify, Yandex, Hotjar, Histats en Statcounter die automatisch gegevens kunnen verzamelen wanneer u de website bezoekt. De gegevens verkregen uit de cookies, worden gedeeld met derden die de programmatuur daarvoor beschikbaar stellen teneinde het voor Trafficshare B.V. mogelijk te maken onderstaande doeleinden na te kunnen streven.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Trafficshare B.V. gebruikt cookies met slechts een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Voorts verzamelt Trafficshare B.V. middels analytische cookies gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website te verzamelen.

Trafficshare B.V. kan uw e-mail- en IP-adres ook delen met vertrouwde derden voor de bedoelde analytische doeleinden. Deze gegevens worden versleuteld verzonden en uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt.

Social media cookies hebben betrekking op buttons die dienen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale media netwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst.

In het cookiebeleid op de website is verder beschreven in hoeverre Trafficshare B.V. van cookies gebruik maakt. Trafficshare B.V. zal met derden die namens Trafficshare B.V. uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst sluiten om te garanderen dat uw persoonsgegevens door deze derden voldoende worden beschermd.

Uw rechten

U heeft het recht om Trafficshare B.V. te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Trafficshare B.V. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Trafficshare B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Trafficshare B.V., kunt u contact opnemen met Trafficshare B.V. Trafficshare B.V. helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Trafficshare B.V. of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Trafficshare B.V.
Platinaweg 25
2544 EZ Den Haag

T: +31 (0)70-8200882
E: Support@Mailerguard.com

Btw-identificatienummer: NL858145297B01